ลักษณะที่ดีของแผนการตลาด

  1. แผนการตลาดจะต้องมีความน่าเชื่อถือ

แผนการตลาดเป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจ  ที่แสดงความสามารถที่จะทำกำไรให้ธุรกิจนั้น  ผู้จัดทำจะต้องใส่ใจเรื่อง  ความเป็นไปได้และจะต้องสอดคล้องกับแผนอื่น ๆ เช่น  แผนการผลิตสินค้า  แผนการเงินควรมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  เพื่อความมีประสิทธิภาพในการนำไปปฏิบัติด้วยเพราะ  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ไม่สามารถเข้าใจการดำเนินการทำให้แผนธุรกิจขาดความน่าเชื่อถือ

  1. แผนการตลาดต้องอ่านแล้วเข้าใจง่าย

แผนการตลาดจะต้องทำให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายและคำจำกัดความในแผนที่เราจะสื่อออกไปเช่น จะเพิ่มยอดขายร้อยละ  5   จะต้องอธิบายให้ชัดเจนว่า ทำไมจึงมั่นใจ  ตัวเลขร้อยละ    5  มาจากไหน    และสามารถประสบความสำเร็จได้หรือไม่  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการที่จะเริ่มดำเนินการธุรกิจ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  หมายถึง  คน  กลุ่มคน   และสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ  กิจการ  หรือธุรกิจ  ที่จะได้รับประโยชน์  หรือเสียประโยชน์  จากการผลการดำเนินการทางธุรกิจ

  1. แผนการตลาดต้องให้ความสำคัญกับอนาคตของธุรกิจ

ธุรกิจค้าปลีกจะมีเรื่องคนเข้ามาเกี่ยวข้องมาก ซึ่งจะต้องให้มีแผนเกี่ยวกับคนเช่นกัน  ตั้งแต่การเลือกลูกจ้าง  การพัฒนาบุคคลกรให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ปัจจัยด้านประชากรและสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ด้วยเหตุนี้จึงได้มีกระบวนการซึ่งทำหน้าที่ค้นหาความต้องการของลูกค้าเพื่อตอบสนองประกอบด้วยการรวบรวม  ประมวลผล  วิเคราะห์ และตีความ เรียกกระบวนการนี้ว่า  วิธีระเบียบวิจัยทางธุรกิจ

การวิจัยในบทนี้เป็นการหาสิ่งต่าง ๆ  หาวิถีทาง  เป็นการค้นหาความต้องการของผู้บริโภคที่แท้จริงและนำผลที่ได้มาประมวลผลตามกระบวนการวิจัย  จนได้สารสนเทศ (ข้อเท็จจริง)มาจัดทำแผนการตลาดเพื่อประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิผล

การวิจัยสำหรับธุรกิจค้าปลีกถือว่าเป็นสิ่งที่ยากจะปฏิบัติเพราะ  ตัวผู้ประกอบการเองส่วนมากขาดความเข้าใจ  อีกทั้งยังขาดความรู้ความสามารถในกระบวนการวิจัย  สำหรับการวิจัยตลาดสำหรับธุรกิจค้าปลีกอาจทำได้จากการ  สัมภาษณ์ลูกค้าหรือให้ลูกค้าตอบแบบสอบถามในเรื่องของระดับความพึงพอใจต่อสินค้าหรือบริการ  รสนิยม  ทัศนคติ  ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย   การวิจัยนี้เองจึงเป็นเครื่องมือที่ทำให้ทราบกลไกของตลาด  ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

การวิจัยตลาดมีจุดประสงค์เพื่อ  หาความต้องการของลูกค้าและสามารถเลือกส่วนเฉพาะของตลาดได้(Focus Group) ธุรกิจค้าปลีกที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่จะเป็นกิจการที่สามารถหาความต้องการของลูกค้าได้และเข้าใจความต้องการนั้น ตลอดจนเติมเต็มส่วนที่ขาด กล่าวคือ การวิจัยจะทำให้ผู้ประกอบการทราบลักษณะของลูกค้า รสนิยม ทัศนคติ รูปแบบการดำเนินชีวิต พฤติกรรมการซื้อ ความชอบ ไม่ชอบ    นอกจากนี้การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเป็นกลวิธีหนึ่งที่ธุรกิจค้าปลีกขนาดย่อมสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่ได้

  1. สามารถสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน

หลังจากทราบข้อมูลจากการวิจัยตลาดแล้วเพื่อสร้างความสำเร็จทางธุรกิจผู้ประกอบการจะต้องหาจุดแข็งที่กิจการมีและพิจารณาว่ามีลักษณะเฉพาะที่สามารถสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันเหนือคู่แข่งได้หรือไม่  จุดแข็งที่สำคัญที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวที่ธุรกิจขนาดย่อมมีซึ่งธุรกิจขนาดใหญ่ไม่สามารถทำได้ดีเท่าเทียมคือ  การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า  ซึ่งสามารถทำได้โดยง่ายไม่เพียงแต่สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้เป็นอย่างดีอีกทางหนึ่ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *